Monday, October 26, 2015

Олон соёлын орчин дахь хүмүүсийн харилцаа

Найрамдал зусланд Олон соёлын орчин дахь хүмүүсийн харилцаа сэдэвт танхимын бус сургалтанд 2015 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр оролцоно.

No comments:

Post a Comment