Thursday, February 21, 2013

Зорилго

Хурлын байгууллагаас гаргах шийдвэрийн төсөлд иргэд, байгууллагаас ирэх санал, санаачлагыг хүлээн авах замаар Нутгийн удирдлагын байгууллагын түвшинд гарах шийдвэрийг төгөлдөршүүлэх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх явдал юм.

No comments:

Post a Comment