Tuesday, September 23, 2014

Хяналтын тухай хуулийн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

Хяналтын тухай хуулийн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн хөтөлбөр

Хяналтын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

Хяналтын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал

Хяналтын тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Хяналтын тухай хуулийн төслийн танилцуулга

Хяналтын тухай хуулийн төсөл

Хяналтын тухай хуулийн төсөл