Wednesday, February 19, 2014

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго: Нийслэлд амьдарч  буй хөдөлмөрлөх насны эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг хэлэлцэх, чадавхжуулахад төр болон төрийн бус байгууллагуудын хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.