Thursday, June 19, 2014

Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа

Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт

No comments:

Post a Comment