Thursday, June 23, 2016

НИТХ-ыг сонгох сонгуулийн санал авах байр

НИТХ-ын сонгуулийн санал авах байршлыг дүүрэг, хороо бүрээр харуулахыг зорив.
Багануур дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FFFF00 өнгөөр,
Багахангай дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #000000  өнгөөр,
Баянгол дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF0000 өнгөөр,
Баянзүрх дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #800000 өнгөөр,
Налайх дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #00FFFF өнгөөр,
Сонгинохайрхан дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF00FF өнгөөр,
Сүхбаатар дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF0000 өнгөөр,
Хан-Уул дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #008000 өнгөөр,
Чингэлтэй дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF00FF өнгөөр,
тус тус ялгаж зурав.

A polling station

No comments:

Post a Comment