Thursday, February 21, 2013

Үйл ажиллагааны зарчим

1. Нийслэлийн иргэний танхимд болох аливаа хэлэлцүүлэг нь тодорхой шийдвэр, баримт бичгийн төслийг үндэслэн, шийдвэр гаргахын өмнөх шатанд явагдана. Төсөлд өөрчлөлт оруулах, төслийг шийдвэр болгон гаргахдаа Иргэний танхимд болсон хэлэлцүүлэгт үндэслэнэ.
2. Нийслэлийн иргэний танхимын нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцогчдод урьдчилсан болзол тавихгүй байх зарчим үйлчлинэ.
3. Нийслэлийн иргэний танхимын үйл ажиллагаа иргэн бүрт нээлттэй байна.

No comments:

Post a Comment