Friday, June 5, 2015

Иргэдийн бүлгийн мэдээллийн сан

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр орон нутгийн түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд Иргэдийн бүлгийн мэдээллийн санг бүрдүүлж байна, идэвхитэй оролцно уу.