Friday, October 31, 2014

Дүүргүүдийн иргэний оролцоотой шийдэгдсэн ажлын амжилт, туршлага солилцох уулзалт

Уулзалтын зорилго:
Дүүрэг, хороодын иргэний танхимын ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх, туршлага солилцох, хамтран ажиллах. 
Уулзалтын зорилт:
Дүүрэг, хороодын иргэний танхимын ажилтнуудын харилцаа холбоог сайжруулах
Дүүргүүдийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлын туршлагаас хуваалцах
Цаашид хамтарч ажиллах чиглэлээ тодорхойлох
Дараагийн уулзалтын тов ярилцаж тогтоох
Уулзалтаас гарах үр дүн:
Ажилтнуудын харилцаа холбоо сайжирна.
2015 онд хамтарч ажиллах чиглэл гарна.
Дүүргүүдийн сайн туршлагын жишээг агуулсан гарын авлагатай болсон байна.
Дараагийн уулзалтын тов гарсан байна.No comments:

Post a Comment