Friday, October 31, 2014

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Иргэний оролцооны хэлтэс

Чингэлтэй дүүрэг нь
Газар нутгийн хэмжээ: 8,9 мянган га
Хүн ам: 153933
Хороо: 19
Өрх: 37914
Төсөвт байгууллага: 214
Цэцэрлэг: 36
Сургууль: 22
Эрүүл мэндийн байгууллага: 3
Төрийн бус байгууллага: 920
Компани, аж ахуйн нэгж байгууллага: 9371
Шашны байгууллага: 38
Сан, олон нийтийн байгууллага: 153

No comments:

Post a Comment